Trendcoop.hu

Trendcoop Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt
felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztatója

I. FEJEZET | AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: TRENDCOOP Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u.16.1.
Cégjegyzékszám: 13-09-062861
Adószám:10498723-2-13
Képviselő: Temesi István Ádám és Balázs Róbert együttesen
Telefonszám: +36-29-360-142
Fax:+36-29-362-470
E-mail cím: trendcoop@trendcoop.hu
Honlap: www.trendhaz2000.hu
(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET | ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4.
cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges
a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki az
IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló
szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

1.A tárhelyszolgáltatást biztosítja:

Cégnév: Integrity Informatikai Korlátolt Felelősségű társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u.6.
Cégjegyzékszám: 07 09 003739
Adószám:11115139-2-07
Képviselő: dr. Kollár Ágnes
Fax: –
Telefon:06-1-450-2660
E-mail cím:info@integrity.hu
Honlap:integrity.hu

2. A honlap kezelését végzi:

Cégnév: Takács Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 2371 Dabas, Szamos u.39.
Cégjegyzékszám:-
Adószám:67624867-1-33
Képviselő: Takács Zoltán
Telefonszám: 30/9823-074
Fax: –
E-mail cím:zoli.takacs77@gmail.com
Honlap: –

3.Társaságunk személyi-munkaügyi adatfeldolgozója:
M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft.
Székhely:2600 Vác, Pálffy u.3.

4. Társaságunk adatfeldolgozója számviteli, adószakértői, bérszámfejtői tevékenység
tekintetében:

Cégnév: TRENDHÁZ-2000 Gazdasági és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u.16.1.
Cégjegyzékszám: 1309101672
Adószám:13411857-2-13
Képviselő: Balázs Róbert
Telefonszám:30-257-1192

5. Társaságunk adatfeldolgozója foglalkozás egészségügyi szolgáltatás tekintetében:

Cégnév: VITAL-KOLLÁR Háziorvosi Betéti Társaság
Székhely: 2376 Hernád, Fő út 179.
Cégjegyzékszám: 13 06 021849
Adószám:24568740-2-13
Képviselő: dr. Kollár László

III. FEJEZET | MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához
szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. A munkáltató a
munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely
a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy e törvényből
származó igény érvényesítése szempontjából lényeges.

(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f))
jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a
munkavállaló alábbi adatait:
1. név
2. születési név,,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
29. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka
Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai
továbbíthatók.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: az iratokat a foglalkoztató a foglalkoztatottra
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt (5) évig köteles megőrizni.

(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági
vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel,
módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a
munkavállalókkal.

(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb
ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb
csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az
elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz,
vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez
szükséges feltételek.

(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör
betöltése.

(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a
vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató
csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy
sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: az iratokat a foglalkoztató a foglalkoztatottra
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt (5) évig köteles megőrizni.

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye,
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről
készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

(5) Törölni kell annak adatait, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

(6) A pályázatokon, online felületen vagy e-mailben jelentkezőket a hirdetésben tájékoztatni
kell, hogy a jelentkezés elküldésével hozzájárul az adatkezeléshez. A pályázatban
feltüntetendő az alábbi szöveg: ”pályázóként hozzájárulok adataim kezeléséhez a pályázati
eljárás lezárását követő egy évig.

4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében,
hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató
képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat.

(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát alkalomszerűen
ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés
célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése,
továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.

(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.

(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell,
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.

(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói
érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt
járó adatkezeléssel kapcsolatban.

(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató
korlátozás nélkül vizsgálhatja.

(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a
személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy
együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli.
Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval
szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására
használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a
munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A
munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi
ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 4. pont rendelkezései irányadók.

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.

(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a
Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni.
Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.

(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és
jogkövetkezményire a 4. pont rendelkezései irányadók.

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkáltató engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

A teljes adatkezelési tájékoztató elérhető letölthető formátumban a gombra kattintva